Datingnsex ru

19-May-2017 19:17

Okrem technologických zmien Polanyi vidí rozdiel medzi feudalizmom v západnej a východnej Európe v príbuzenských, klanových a kmeňových zväzkoch, teda vo feudálnych putách, ktoré pomohla zničiť (v spolupráci so štátom) vyvíjajúca sa tržná ekonomika.

Polanyimu sa teda nepodarilo vnímať kapitalistický trh ako „špecifickú sociálnu formu“ (s. Jeho imperatívy nie sú chápané ako produkt spoločenských vzťahov, ale najmä ako dôsledok technických zdokonalení. Kľúčové u Brennera je, že hoci takisto ako Dobb a Hilton vidí triedny boj ako významný prvok pri prechode od feudalizmu ku kapitalizmu, ten tu nie je nejakým oslobodzovacím mechanizmom.

Nejde o prácu ľudských bytostí, ale o produktivitu vlastníctva (s. Ak si niekto privlastní pustinu, alebo pôdu vlastnenú niekým, kto jej svojou prácou nepridáva dostatočnú hodnotu (napr.

pôdu v Amerike v tom čase) a zdokonalí ju, teda zvýši jej produktivitu, ten ľudstvu niečo dáva, a preto na ňu má nárok.

Dôsledkom centralizácie bola sieť vodných a dopravných ciest, ktoré umožnili vznik jedného trhu (s. Centralizácia politickej moci sa prejavila aj v tom, že miestna aristokracia nemala autonómnu politickú moc a bola demilitarizovaná.

Kapitalizmus sa tu teda javí byť dôsledkom technologického pokroku.

Zmena smerom od zvykového k trhovému prenájmu sa však nediala iba sama od seba tým, ako sa postupne upevňovali kapitalistické vzťahy. Etymológia slova „improve“ ukazuje na toto prepojenie, keďže tento pojem vychádza zo starofrancúzskeho – pre profit.

Pred nástupom kapitalizmu existovalo množstvo zvykov, ktoré regulovali zaobchádzanie s pôdou a chránili roľnícke spoločenstvá. storočia rástol tlak na rušenie týchto zvyklostí, teda na dereguláciu.

Konkurencia teda rozohrávala proti sebe nájomcov a nútila ich, aby zvyšovali produktivitu, aby vôbec pôdu dostali do prenájmu.

Zvyšovanie produktivity ale v prvom rade zvyšovalo zisk majiteľom pôdy. V tomto ohľade získal na význame vtedajší diskurz, ktorý postupne menil chápanie majetku. Tým ako nájomcovia medzi sebou súťažili o prístup k pôde, museli zdokonaľovať farmárske techniky, aby konali podľa imperatívu zvyšovania produktivity a zisku.

Kapitalizmus sa tu teda javí byť dôsledkom technologického pokroku.Zmena smerom od zvykového k trhovému prenájmu sa však nediala iba sama od seba tým, ako sa postupne upevňovali kapitalistické vzťahy. Etymológia slova „improve“ ukazuje na toto prepojenie, keďže tento pojem vychádza zo starofrancúzskeho – pre profit.Pred nástupom kapitalizmu existovalo množstvo zvykov, ktoré regulovali zaobchádzanie s pôdou a chránili roľnícke spoločenstvá. storočia rástol tlak na rušenie týchto zvyklostí, teda na dereguláciu.Konkurencia teda rozohrávala proti sebe nájomcov a nútila ich, aby zvyšovali produktivitu, aby vôbec pôdu dostali do prenájmu.Zvyšovanie produktivity ale v prvom rade zvyšovalo zisk majiteľom pôdy. V tomto ohľade získal na význame vtedajší diskurz, ktorý postupne menil chápanie majetku. Tým ako nájomcovia medzi sebou súťažili o prístup k pôde, museli zdokonaľovať farmárske techniky, aby konali podľa imperatívu zvyšovania produktivity a zisku.Zároveň Locke prináša ďalší dôležitý argument, keď za pracovitého viac nepovažuje toho, kto reálne vykonáva prácu, ale jeho pána.